Positivlisten


Positivlisten bygger på et utkast som ble utformet av NHF i 2001 etter et møte med daværende Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) hvor det ble diskutert muligheten for en oppmykning i forbudet, og en positivliste ble foreslått som en mulig løsning av departementet.

Arbeidet med positivlisten fra 2001 ble derimot utsatt og det var ikke før i 2008 at myndighetene igjen begynte å se på saken. Mattilsynet kontaktet i april NHF med en forespørsel om å utarbeide et nytt forslag til positivliste, i august samme år ble den ferdige listen med kommentarer oversendt til Mattilsynet.

Etter dette har listen vært gjennom en rekke instanser, og flere endringer har blitt gjort. Nedenfor har vi samlet alle de forskjellige utkastene, med forklaringer på de endringer som er gjort, med den mest oppdaterte versjonen øverst. Trykk her for å lese mer om selve saksgangen.

11. mai 2017 ble det endelig kunngjort at det vil bli lovlig med reptilhold i Norge, listen trådde i kraft 15. august 2017 og kan leses i sin helhet under.

 

Positivlisten – mai 2017 – 19 arter

Slanger

 1. Grønn trepyton – Morelia viridis
 2. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 3. Kongeboa – Boa constrictor
 4. Kongepyton – Python regius
 5. Kongesnok – Lampropeltis getula
 6. Kornsnok – Pantherophis guttatus
 7. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 8. Regnbueboa – Epicrates cenchria
 9. Teppepyton – Morelia spilota

Øgler

 1. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 2. Kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
 3. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 4. Perlefirfisle – Timon lepidus, tidligere Lacerta lepida
 5. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 6. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 7. Stor daggekko – Phelsuma grandis, tidligere Phelsuma madagascariensis

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
 3. Rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria

(Hentet fra Landbruks- og matdepartementets “Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr” datert 11. mai 2017)

Fra forrige utkast ( “Utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr” datert 6. mai 2016) er følgende endringer gjort:

 • Argentinsk hornfrosk (Ceratophrys ornata) er fjernet fra listen.
 • Trefarget dvergfrosk (Epipedobates tricolor eller Epipedobates anthonyi) er fjernet fra listen.
 • White’s trefrosk (Litoria caerulea) er fjernet fra listen.

Amfibieartene ble etter forrige høring (Miljødirektoratet høsten 2016) fjernet fra listen grunnet fare for smitte av froskesykdommer fra fangenskapsindivider til norsk fauna. Dette resulterer i at den endelige listen er på totalt 19 reptilarter.

img_4553-edit

White’s trefrosk (Litoria caerulea)

 

Positivlisten – mai 2016 – 22 arter

Slanger

 1. Grønn trepyton – Morelia viridis
 2. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 3. Kongeboa – Boa constrictor
 4. Kongepyton – Python regius
 5. Kongesnok – Lampropeltis getula
 6. Kornsnok – Pantherophis guttatus
 7. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 8. Regnbueboa – Epicrates cenchria
 9. Teppepyton – Morelia spilota

 

Øgler

 1. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 2. Kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
 3. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 4. Perlefirfisle – Timon lepidus tidligere, Lacerta lepida
 5. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 6. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 7. Stor daggekko – Phelsuma grandis, tidligere Phelsuma madagascariensis

 

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
 3. Rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria

 

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. Trefarget dvergfrosk – Epipedobates tricolor eller Epipedobates anthonyi
 3. White’s trefrosk – Litoria caerulea

 

(Hentet fra Mattilsynets “Utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr” datert 6. mai 2016)

 

Fra forrige utkast (Utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyrdatert 11. januar 2016) er følgende endringer gjort:

 • Hagetreboa (Corallus hortulanus) er tilbakeført på listen.
 • Perlefirfisle (Lacerta lepida) er tilbakeført på listen.
 • Pigghaleagam (Uromastyx ocellata) er tilbakeført på listen.
 • Trefarget dvergfrosk (Epipedobates tricolor eller Epipedobates anthonyi) er tilbakeført på listen.

 

Disse artene (sammen med flere andre) ble argumentert tilbakeført på listen av blant annet NHF og Oslo Reptilpark under høringen 11. mars 2016 (les mer om dette her). I oversendelsesbrevet til Landbruksdepartementet datert 6. mai 2016 foreslo Mattilsynet disse artene tilbakeført på listen. Dette resulterer i at listen nå er på totalt 22 herptilarter (19 reptilarter og 3 amfibiearter).

_dsc0154

Melkesnok (Lampropeltis triangulum)

Positivlisten – februar 2013 – 18 arter

Reptiler

 1. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 2. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 3. Grønn trepyton – Morelia viridis
 4. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
 5. Kongeboa – Boa constrictor
 6. Kongepyton – Python regius
 7. Kongesnok – Lampropeltis getula
 8. Kornsnok – Pantherophis guttatus
 9. Kranset gekko – Rhacodactylus ciliatus
 10. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 11. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 12. Regnbueboa – Epicrates cenchria
 13. Rødfotet skogskilpadde – Geochelone carbonaria
 14. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 15. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis
 16. Teppepyton – Morelia spilota

 

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. White’s trefrosk – Litoria caerulea

(Hentet fra Mattilsynets “Utkast til forskrift om tillatte dyrearter” datert februar 2013. Samme utgave av listen brukes også i Mattilsynets “Utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr” datert 11. januar 2016)

 

Fra forrige utkast (DNs artsliste fra NINAs “Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge” datert februar 2012) er følgende endringer gjort:

 • Hagetreboa (Corallus hortulanus) er fjernet fra listen.
 • Pigghaleagam (Uromastyx ocellata) er fjernet fra listen.
 • Perlefirfirsle (Lacerta lepida) er fjernet fra listen.
 • Blåtungeskink (Tiliqua scincoides) er fjernet fra listen.
 • Leopardskilpadde (Geochelone pardalis) er fjernet fra listen.
 • Orientalsk klokkefrosk (Bombina orientalis) er fjernet fra listen.
 • Rødbuket salamander (japansk rødbuksalamander eller ildbuksalamander) (Cynops pyrrhogaster) er fjernet fra listen.
 • Ildsalamander (europeisk ildsalamander) (Salamandra salamandra) er fjernet fra listen.

 

Grunnlaget for at disse artene ble fjernet stammer i hovedsak fra VKM og NINAs risikovurderinger. Mattilsynet forklarer det på følgende måte i sitt høringsbrev Høring – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr datert 11. januar 2016:

Ifølge VKM er det en høy risiko for at håndtering av hagetreboaer medfører dårlig velferd. I tillegg har vår kontakt blant herptilgrossistene opplyst at hagetreboaen er svært aggressiv og lite populær i kommersiell handel. Vi har derfor besluttet å ikke foreslå denne arten på positivlisten.

 

Etter nærmere kontakt med NHF og nevnte grossist har vi fått inntrykk av at leopardskilpadde også er en art som både er krevende og lite tilgjengelig i handelen, og vi foreslår derfor å ikke tillate denne arten.

 

For artene blåtungeskink, perlefirfisle, ildsalamander, orientalsk klokkefrosk og rødbuket salamander er risikoen for villfangst stor ifølge vår grossistkontakt. Selv om privat oppdrett i Norge kanskje vil kunne dekke kommende etterspørsel etter disse artene, vil en oppføring av disse på listen over tillatte arter innebære at individer kan skaffes også fra andre kilder. Mattilsynet ønsker ikke å tillate arter som ikke er omfattet av CITES når man i tillegg har indikasjoner på en signifikant risiko for at det handles med villfangede dyr. I følge NINAs rapport utgjør disse seks artene kun en liten del av dagens ulovlige herptilhold. Vi har på denne bakgrunn besluttet å ikke foreslå disse artene på positivlisten.

 

Pigghaleagam er en CITES-listet art. Både VKM og vår kontakt i grossistmiljøet fremhever likevel faren for villfangst. Arten er dessuten krevende å holde på riktig måte. Den har blant annet spesifikke krav til stor temperaturvariasjon og mye UV-lys. Faren for import av villfangende eksemplarer vil kunne reduseres ved å tillate kun oppdrettede eksemplarer. Ut fra en samlet vurdering av artens miljøbehov og fare for villfangst foreslår vi likevel ikke å tillate pigghaleagam.

 

img_4248-edit

Skjeggagam (Pogona vitticeps)

«DNs artsliste» fra NINA rapport – februar 2012 – 26 arter

Slanger

 1. Kornsnok – Pantherophis guttatus (Elaphe guttata)
 2. Kongesnok – Lampropeltis getula
 3. Grønn trepyton – Morelia viridis
 4. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 5. Kongepyton (Ballpyton) – Python regius
 6. Teppepyton – Morelia spilota
 7. Kongeboa – Boa constrictor
 8. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 9. Regnbueboa – Epicrates cenchria

 

Øgler

 1. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 2. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis
 3. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 4. Perlefirfirsle – Lacerta lepida
 5. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 6. Blåtungeskink – Tiliqua scincoides
 7. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 8. Kranset gekko – Rhacodactylus ciliatus

 

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Leopardskilpadde – Geochelone pardalis
 3. Rødfotet skogskilpadde – Geochelone carbonaria
 4. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi

 

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. Orientalsk klokkefrosk – Bombina orientalis
 3. Whites trefrosk (Whiteløvfrosk) – Litoria caerulea
 4. Rødbuket salamander (japansk rødbuksalamander eller ildbuksalamander) – Cynops pyrrhogaster
 5. Ildsalamander (europeisk ildsalamander) – Salamandra salamandra

(Hentet fra NINAs “Vurdering av risiko for det biologiske mangfoldet ved innførsel og hold av eksotiske reptiler og amfibier i Norge” datert februar 2012)

 

Fra forrige utkast (Mattilsynets “Forespørsel om risikovurdering – Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr” datert 25. januar 2010) er følgende endringer gjort:

 • Yemenkameleon (Chamaeleo calyptratus) er fjernet fra listen.
 • Panterkameleon (Furcifer (Chamaeleo) pardalis) er fjernet fra listen.
 • Klofrosk (Xenopus laevis) er fjernet fra listen.
 • Melkefrosk (Trachycephalus resinifictrix) er fjernet fra listen.
 • Trefarget dvergfrosk (Epipedobates tricolor) er fjernet fra listen.

 

Grunnlaget for at disse artene ble fjernet stammer i hovedsak fra VKMs risikovurdering. Mattilsynet forklarer det på følgende måte i sitt høringsbrev Høring – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr datert 11. januar 2016:

Vi har satt som forutsetning for å tillate nye arter som hobbydyr at arten har krav til levemiljø som vanlige interesserte dyreeiere relativt enkelt kan tilegne seg kunnskap om og oppfylle. Noen av artene i det opprinnelige forslaget vurderes av VKM til å være for krevende til å oppfylle denne forutsetningen. Dette gjelder de to kameleonartene yemenkameleon og panterkameleon og de to froskeartene melkefrosk og trefarget dvergfrosk.

 

Risikoen for overføring av sykdommer fra herptiler til andre dyr vurderes som lav. Unntaket er klofrosk, som gir høy risiko for spredning av chytridsopp til ville amfibiepopulasjoner. Dette kan ha store konsekvenser for ville bestander. Av denne grunn foreslår vi ikke å tillate denne arten.

 

_dsc1249

Kranset gekko (Correlophus ciliatus)

 

Positivliste – januar 2010 – 31 arter

Slanger

 1. Kornsnok – Pantherophis guttaus (Elaphe guttata)
 2. Kongesnok – Lampropeltis getula
 3. Grønn trepyton – Morelia viridis
 4. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 5. Kongepyton, ballpyton – Python regius
 6. Teppepyton – Morelia spilota
 7. Kongeboa – Boa constrictor
 8. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 9. Regnbueboa – Epicrates cenchria

 

Øgler

 1. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 2. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis
 3. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 4. Perlefirfisle – Lacerta lepida
 5. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 6. Blåtungeskink – Tiliqua scincoides
 7. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 8. Yemenkameleon – Chamaeleo calyptratus
 9. Kranset gekko – Rhacodactylus ciliatus
 10. Panterkameleon – Furcifer (Chamaeleo) pardalis

 

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Leopardskilpadde – Geochelone pardalis
 3. Rødfotet skogskilpadde – Geochelone carbonaria
 4. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi

 

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. Klofrosk – Xenopus laevis
 3. Orientalsk klokkerfrosk – Bombina orientalis
 4. Whites trefrosk – Litoria caerulea
 5. Rødbuket salamander – Cynops pyrrhogaster
 6. Melkefrosk – Trachycephalus resinifictrix
 7. Trefarget dvergfrosk – Epipedobates tricolor
 8. Ildsalamander – Salamandra salamandra

(Hentet fra Mattilsynets “Forespørsel om risikovurdering – Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr” datert 25. januar 2010)

 

Fra forrige utkast (NHFs “Hold av herptiler i Norge – Forslag til positivliste med kommentarer” datert august 2008) er følgende endringer gjort:

 • Rødfotet skogskilpadde (Geochelone carbonaria) er lagt til listen av Mattilsynet etter anbefaling fra NHF som et alternativ til leopardskilpadde.

Stor daggekko (Phelsuma grandis)

 

 

 

 

Positivlisten – NHFs utkast 2008 – 30 arter

Denne listen ble laget etter ønske fra Mattilsynet, de spurte spesielt om en kort liste på maksimalt 10 arter, samt en lang liste med rundt 30 arter. Nedenfor er begge listene kombinert i en liste på 30 arter, hvor de 10 mest egnede/viktige artene er markert med uthevet skrift.

Slanger

 1. Kornsnok – Pantherophis guttatus (Elaphe guttata)
 2. Kongesnok – Lampropeltis getula
 3. Grønn trepyton – Morelia viridis
 4. Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 5. Kongepyton, ballpyton – Python regius
 6. Teppepyton – Morelia spilota
 7. Kongeboa – Boa constrictor
 8. Hagetreboa – Corallus hortulanus
 9. Regnbueboa – Epicrates cenchria

 

Øgler

 1. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 2. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis
 3. Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 4. Perlefirfisle – Lacerta lepida
 5. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 6. Blåtungeskink – Tiliqua scincoides
 7. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 8. Yemenkameleon – Chamaeleo calyptratus
 9. Kranset gekko – Rhacodactylus ciliatus
 10. Panterkameleon – Furcifer (Chamaeleo) pardalis

 

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Leopardskilpadde – Geochelone pardalis
 3. Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi

 

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. Klofrosk – Xenopus laevis
 3. Orientalsk klokkerfrosk – Bombina orientalis
 4. Whites trefrosk – Litoria caerulea
 5. Rødbuket salamander – Cynops pyrrhogaster
 6. Melkefrosk – Trachycephalus resinifictrix
 7. Trefarget dvergfrosk – Epipedobates tricolor
 8. Ildsalamander – Salamandra salamandra

 

(Hentet fra NHFs “Hold av herptiler i Norge – Forslag til positivliste med kommentarer” datert august 2008)

 

Fra det første utkastet, som aldri ble tatt noe videre, ble det byttet ut noen arter da vi igjen satt sammen et forslag i 2008.

Følgende arter ble fjernet fra listen:

 • Rosenboa – Lichanura trivigata
 • Flekket pyton – Antaresia maculosa
 • “Beauty snake” – Elaphe taeniura
 • Kongesnok/melkesnok – Lampropeltis sp. (ble byttet ut med to arter i slekten, se nedenfor)
 • Tokaygekko – Gekko gecko
 • Tykkhalegekko – Hemitheconyx caudicinctus
 • Smaragdfirfisle – Lacerta viridis
 • Hjelmbaselisk – Basiliscus plumifrons
 • Maurisk landskilpadde – Testudo graeca
 • Rødfotet skogskilpadde – Geochelone carbonaria
 • Cranwells hornfrosk – Ceratophrys cranwelli
 • Axolotl – Ambystoma mexicanum

 

Følgende arter ble lagt til den nye listen:

 • Grønn trepyton – Morelia viridis
 • Kongesnok – Lampropeltis getula
 • Melkesnok – Lampropeltis triangulum
 • Hagetreboa – Corallus hortulanus
 • Pigghaleagam – Uromastyx ocellata
 • Yemenkameleon – Chamaeleo calyptratus
 • Kranset gekko – Rhacodactylus ciliatus
 • Panterkameleon – Furcifer (Chamaeleo) pardalis
 • Leopardskilpadde – Geochelone pardalis
 • Kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
 • Melkefrosk – Trachycephalus resinifictrix
 • Trefarget dvergfrosk – Epipedobates tricolor

 

Det første utkastet til en positivliste – 2001

NHF laget i 2001, på oppdrag fra daværende Landbruksdepartementet, et utkast til en positivliste på 30 arter.

 

Slanger

 1. Kongeboa – Boa constrictor
 2. Regnbueboa – Epicrates cenchria
 3. Rosenboa – Lichanura trivigata
 4. Flekket pyton – Antaresia maculosa
 5. Kongepyton – Python regius
 6. Teppepyton – Morelia spilota
 7. “Beauty snake” – Elaphe taeniura
 8. Kongesnok/melkesnok – Lampropeltis sp.
 9. Kornsnok – Elaphe guttata

Øgler

 1. Leopardgekko – Eublepharis macularius
 2. Stor daggekko – Phelsuma madagascariensis
 3. Tokaygekko – Gekko gecko
 4. Tykkhalegekko – Hemitheconyx caudicinctus
 5. Perlefirfisle – Lacerta lepida
 6. Smaragdfirfisle – Lacerta viridis
 7. Skjeggagam – Pogona vitticeps
 8. Blåtungeskink – Tiliqua scincoides
 9. Dvergvaran – Varanus acanthurus
 10. Hjelmbaselisk – Basiliscus plumifrons

Skilpadder

 1. Gresk landskilpadde – Testudo hermanni
 2. Maurisk landskilpadde – Testudo graeca
 3. Rødfotet skogskilpadde – Geochelone carbonaria

Amfibier

 1. Argentinsk hornfrosk – Ceratophrys ornata
 2. Cranwells hornfrosk – Ceratophrys cranwelli
 3. Klofrosk – Xenopus laevis
 4. Orientalsk klokkerfrosk – Bombina orientalis
 5. Whites trefrosk – Litoria caerulea
 6. Ildsalamander – Salamandra salamandra
 7. Rødbuket salamander – Cynops pyrrhogaster
 8. Axolotl – Ambystoma mexicanum

(Hentet fra NHFs “Hold av herptiler i Norge Forslag til positivliste med kommentarer” datert september 2001)

Print Friendly, PDF & Email