Vedtekter


Vedtekter for Norsk Herpetologisk Forening

 

§ 1 Generelt

 1. Foreningens navn er Norsk Herpetologisk Forening. Foreningens initialer er NHF.
 2. Foreningen er landsomfattende.
 3. Det er mulig å opprette lokalavdelinger.

 

§ 2 Formål

 1. Foreningens mål er å fremme interesse for, og kunnskap om, reptiler og amfibier (heretter kalt herptiler).
 2. Foreningen ønsker å dekke et vidt spekter av interesser – fra hold av terrariedyr til observasjon og studier av viltlevende herptiler – ved å arrangere medlemsmøter, utstillinger og ekskursjoner.
 3. Foreningen vil arbeide for bevaring og beskyttelse av truede herptilarter og biotoper

 

§ 3 Arbeidsprogram

 1. Foreningen skal ha et arbeidsprogram som forteller hva styret skal jobbe med det kommende året.
 2. Arbeidsprogrammet vedtas hver år på generalforsamlingen, og er gylding fram til påfølgende ordinære generalforsamling.

 

§ 4 Arrangementer og utgivelser

 1. Foreningen gir ut et medlemsblad med herpetologisk stoff 1-2 ganger i året.
 2. Bladet er gratis for medlemmer og kan selges til andre.
 3. Foreningen arrangerer minimum to medlemsmøter i året.
 4. Foreningen arrangerer minst en herptilekskursjon hver vår.

 

§ 5 Medlemskap

 1. Enhver med interesse for herpetologi kan opptas som medlem i foreningen.
 2. Medlemskap forutsetter betalt medlemsavgift. Innbetaling kvitteres med medlemskort som gjelder for ett kalenderår.
 3. Medlemmer som handler i strid med foreningens interesser kan ekskluderes, etter vedtak i generalforsamlingen. Et slikt vedtak må ha minst 2/3 flertall.
 4. Æresmedlemskap kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en ekstraordinær innsats for NHF, eller for herptiler generelt. Æresmedlemskap innebærer gratis medlemskontingent livet ut, og en diplom som deles ut av styret på generalforsamling eller medlemsmøte.

 

§ 6 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er foreningens høyeste besluttende organ.
 2. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år på en dato fastsatt av det sittende styret, i tidsrommet mars-mai.
 3. Innkalling til generalforsamling skal sendes medlemmene minst åtte uker før fastsatt dato, slik at alle får anledning til å komme med forslag som ønskes behandlet, eller navn på kandidater som ønskes valgt inn i styret.
 4. Forslag til dagsorden eller forhåndsmelding av kandidater må være styret i hende minimum 14 dager før generalforsamlingen. Alle forslag til dagsorden skal kunngjøres på foreningens hjemmeside.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uansett antall fremmøtte.
 6. For å være stemmeberettiget må det, på forespørsel, kunne dokumenteres medlemskap i foreningen.
 7. Medlemsavgiften fastsettes av generalforsamlingen og kan ikke endres av styret.
 8. Endring av vedtektene kan vedtas på generalforsamlingen, men krever 2/3 av de fremmøttes stemmer.
 9. All annen avstemming avgjøres ved simpelt flertall.
 10. Avstemming skjer ved håndsopprekking eller, hvis ett eller flere medlemmer ønsker det, skriftlig. Medlemmer som ikke er til stede på generalforsamlingen, kan stemme ved brev, e-post eller ved skriftlig fullmakt.
 11. Ved avstemming per fullmakt, kan ett medlem kun stemme med fem fullmakter, utover sin egen stemme.

 

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling

 1. Styret kan på eget initiativ eller skal hvis 1/3 av medlemmene forlanger det, innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 8 Styret

 1. Styret består av 4-8 medlemmer.
  • Leder
  • Nestleder
  • Kasserer
  • Øvrige styremedlemmer
 2. Lederen er på valg annethvert år og velges av generalforsamlingen.
 3. Nestleder er på valg annethvert år, motsatt av leder.
 4. Om lederen skulle frafalle, rykker nestlederen opp og sitter fram til første ordinære generalforsamling.
 5. Kasserer velges annethvert år, samtidig som leder.
 6. Øvrige styremedlemmer nummereres fra 4-8, hvor 4 , 5 og 6 velges samtidig som nestleder, og 7 og 8 samtidig som leder.
 7. Det velges to revisorer hvert år.
 8. Øvrige funksjoner fordeles internt i styret.
 9. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede.
 10. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende.
 11. Det er kun kasserer og leder som kan disponere foreningens midler, i henhold til foreningens vedtekter. Foreningens midler skal alltid stå på foreningens konto.

 

§ 9 Lokalavdelinger

 1. Lokalavdelinger kan opprettes på medlemmenes eget initiativ. Før endelig opprettelse, skal lokalavdelingen og dennes vedtekter godkjennes av hovedstyret.
 2. Lokalavdelingene arbeider selvstendig og velger selv sitt eget styre.
 3. Lokalavdelingene kan ikke handle i strid med arbeidsprogrammet til Norsk Herpetologisk Forening.
 4. Lokalavdelingens medlemmer betaler vanlig medlemsavgift til Norsk Herpetologisk Forening og har de samme rettigheter og plikter som andre medlemmer.
 5. En lokalavdeling kan til enhver tid legges ned av eget styre etter gjeldende vedtekter.
 6. Ved ureglementert regnsaksførsel eller manglende generalforsamling i en lokalavdeling, kan hovedstyret gripe inn.
 7. En lokalavdeling skal gis to advarsler, minst en skriftlig, innen hovedstyret kan bestemme at den nedlegges.
 8. Ved nedleggelse av en lokalavdeling tilfaller eventuelle midler Norsk Herpetologisk Forening.

 

§ 10 Oppløsning

 1. For å kunne oppløse foreningen kreves to påfølgende ekstraordinære generalforsamlinger, der første punkt på dagsorden er spørsmålet om oppløsning av foreningen.
 2. Oppløsning krever 2/3 flertall.
 3. Om foreningen oppløses, bestemmer generalforsamlingen hvordan foreningens midler skal fordeles.

 

§ 11 Ikrafttredelse

 1. Disse vedtekter trer i kraft 9. mai 2015, og erstatter vedtekter datert 12. mai 2011.

 

Her ligger også en PDF utgave av vedtektene: Vedtekter for Norsk Herpetologisk Forening – 2015

Print Friendly, PDF & Email