Reptilsakens historie


Oppdatert, og mer utfyllende informasjon kommer etterhvert.

 

Kort oversikt over reptilsakens historie

 

1976 – 20. november: “Forskrift om fremmedartede dyr m.v.” fastsettes av Landbruksdepartementet.

1977 – 1. januar: “Forskrift om fremmedartede dyr m.v.” trår i kraft.

1997 – Mai: Statens Dyrehelsetilsyn nedsetter et utvalg for å utrede en mulig endring i dagens forskrifter.

1998 – Høsten: Dyrebeskyttelsen mottar arbeidsdokumentene og et ferdig utkast til nye forskrifter.

2000 – 23. februar: Det blir bekreftet at det ikke blir lemping på herptilhold i det nye forslaget.

2001 – 12. oktober: NHF utarbeider forslag til positivliste på forespørsel fra Landbruksdepartementet.

2002 – 13. desember: Stortingsmelding nr. 12 – Om dyrehold og dyrevelferd

2004 – 14. februar: Arbeid med positivliste utsatt til 2005.

   – 17. desember: Arbeid med positivliste utsatt til 2007-2008.

2007 – November: Høringsrunde til ny lov om dyrevelferd.

2008 – 12. januar: Dyrevelferdsmøte arrangert av NZB.

   – 18. februar: NHF sender høringsuttalelse.

   – April: Brev fra Mattilsynet til NHF hvor de ber om forslagsliste over egnede herptiler som hobbydyr.

   – August: NHF utarbeider nytt forslag til positivliste. “Hold av herptiler i Norge – Forslag til positivliste med kommentarer

2009 – August: VKM arbeider med forslaget til positivliste.

2010 – 10. januar: VMK Risikovurdering – Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr

2012 – 3. Mai: APA: Amphibian and reptile pet markets in the EU: an investigation and assessment

2013 – Februar: Mattilsynet sender sitt forslag til ny forskrift til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

   – 3. mars: Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum sier nei til forslaget.

2015 – 23. september: LMD gir Mattilsynet i oppdrag å foreslå nytt regelverk om hold av herptiler. “Forskrift om fremmedartede dyr m.v. – Forslag til revisjon av gjeldende regelverk

   – 1. november: Mattilsynet sender sitt forslag til ny forskrift til LMD. “Utkast til forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr – klarering for høring

2016 – 11. mars: Mattilsynet sender på oppdrag fra LMD på høring forslaget om endringer i regelverket. “Høring – forslag til endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr

   – 6. mai: Mattilsynet vurderer høringssvarene og sender sitt forslag til LMD. “Mattilsynet opprettholder forslaget om å legalisere visse reptiler og amfibier

   – 13. september: Miljødirektoratet sender ut høringsnotat som omhandler importen og risikoen rundt de foreslåtte artene, med høringsfrist 25. oktober. “Høringsnotat – forslag om endring av forskrift om fremmede organismer – krypdyr og amfibier

   – 25. oktober: Høringsfristen til Miljødirektoratet går ut. NHF, Oslo Reptilpark og flere andre har fått levert gode høringsuttalelser.

2017 – 11. mai: Det blir endelig kunngjort at reptiler blir lovlige hobbydyr i Norge, datoen for ikrafttredelsen settes til 15. august 2017.

Print Friendly, PDF & Email