Dagens situasjon


Reptiler er nå lovlige!

Fra og med 15. august 2017 er det være lovlig å holde visse reptiler som hobbydyr i Norge, de 19 artene som er lovlige står på den såkalte positivlisten, les mer om den her: Positivlisten

Den nye forskriften trådde i kraft 15. august 2017, og kan leses i sin helhet under.

 

Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. mai 2017 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1 Formål

Forskriften skal bidra til god velferd for eksotiske dyr.

§ 2 Forbud

Det er forbudt å innføre, omsette og holde eksotiske pattedyr, reptiler og amfibier.

Eksotiske dyr er dyrearter som ikke lever vilt i Norge, og som ikke er tradisjonelle produksjonsdyr, sportsdyr eller familiedyr i Norge.

§ 3 Unntak fra forbudet

Forbudet i § 2 gjelder ikke reptiler som er oppført i vedlegget. Unntaket gjelder bare for dyr som er født i fangenskap, og har foreldre som er født i fangenskap.

Personer og virksomheter som innfører, omsetter eller holder reptiler, skal ha skriftlig dokumentasjon som viser hvilken av de tillatte artene hvert dyr tilhører. Dokumentasjonen skal også vise at dyret og foreldrene til dyret er født i fangenskap. Dokumentasjonen skal følge dyret så lenge det lever.

§ 4 Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å gjennomføre forskriften.

§ 5 Dispensasjon

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 2 og kravene om dokumentasjon i § 3 annet ledd, og fastsette vilkår for dispensasjonen.

§ 6 Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften er straffbart etter dyrevelferdsloven § 37.

§ 7 Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 15. august 2017. Samtidig oppheves forskrift 20. november 1976 nr. 3 om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte.

§ 3 annet ledd annet punktum gjelder ikke ved hold og omsetning av dyr som allerede holdes i Norge når denne forskriften trer i kraft. Det er tilstrekkelig at dyreholderen gir Mattilsynet opplysninger som gjør det sannsynlig at dyrene og deres foreldre er født i fangenskap.

Personer og virksomheter som har fått tillatelse til å holde reptiler som ikke er oppført i vedlegget, kan fortsatt holde dyrene som er omfattet av tillatelsen.

Forbudet i § 2 mot å holde eksotiske dyr gjelder ikke skilpadder som har blitt holdt i Norge siden før 1. januar 1977.

Vedlegg – reptiler som er unntatt fra forbudet i § 2

Slanger

grønn trepyton – Morelia viridis
hagetreboa – Corallus hortulanus
kongeboa – Boa constrictor
kongepyton – Python regius
kongesnok – Lampropeltis getula
kornsnok – Pantherophis guttatus
melkesnok – Lampropeltis triangulum
regnbueboa – Epicrates cenchria
teppepyton – Morelia spilota

Øgler

dvergvaran – Varanus acanthurus
kranset gekko – Correlophus ciliatus, tidligere Rhacodactylus ciliatus
leopardgekko – Eublepharis macularius
perlefirfisle – Lacerta lepida
pigghaleagam – Uromastyx ocellata
skjeggagam – Pogona vitticeps
stor daggekko – Phelsuma madagascariensis

Skilpadder

gresk landskilpadde – Testudo hermanni
kinesisk trekjølskilpadde – Chinemys reevesi
rødfotet skogskilpadde – Chelonoidis carbonarius, tidligere Geochelone carbonaria.

 

Tidligere forskrift

Før 15. august 2017 ble reptilhold regulert av Forskrifter om forbud mot at fremmedartede (eksotiske) dyr innføres, omsettes eller holdes som husdyr, selskapsdyr eller i fangenskap på annen måte. fastsatt i 1976 av Landbruksdepartementet, og trådde i kraft 1. januar 1977. Forskriften kan leses i sin helhet under. (hentet fra lovdata.no 13.01.17)

 

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks­ og matdepartementet) 20. november 1976 med hjemmel i lov 19. juni
2009 nr. 97 om dyrevelferd § 22 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29, 6 aug 2010 nr. 1147.

 

§ 1. Det er forbudt å innføre, selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å holde som husdyr, selskapsdyr eller i
fangenskap på annen måte fremmedartede (eksotiske) pattedyr, krypdyr, padder, frosk og salamander.

I tvilstilfelle avgjør Mattilsynet om et dyr omfattes av forbudet.

Unntatt fra forbudet er det eller de dyr som det er gitt framvisningstillatelse for i medhold av lov om
dyrevern av 20. desember 1974 nr. 73 § 15.

0 Endret ved forskrifter 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29.

 

§ 2. Mattilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 1 og fastsette vilkår for unntaket.
Mattilsynet kan herunder kreve at importøren eller annen som skal ha dyret i sin varetekt, fremlegger
helseattest for dyret og dokumenterer at dyret vil få forsvarlig oppholdsrom der det er tilstrekkelig plass, lys og
tilgang på frisk luft, passe temperatur mv., alt etter de behov vedkommende dyreslag har.

0 Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29.

 

§ 3. Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er
straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.

Mattilsynet kan påby at dyr som er innført eller forsøkes innført i strid med bestemmelsene i disse
forskrifter, skal returneres eller avlives for importørens regning uten erstatning fra det offentlige, selv om
vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller medvirket til overtredelse av bestemmelsene og
uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot noen.

Mattilsynet kan også påby at dyr som selges, kjøpes, gis bort, tas imot eller holdes som husdyr, selskapsdyr
eller i fangenskap på annen måte i strid med bestemmelsene i disse forskrifter, skal avlives for besitterens
regning uten erstatning fra det offentlige, selv om vedkommende dyr tilhører noen som ikke har overtrådt eller
medvirket til overtredelse av bestemmelsene og uten at straffesak behøver å være reist eller kunne reises mot
noen.

0 Endret ved forskrifter 10 jan 1996 nr. 85, 6 mai 2003 nr. 593, 9 jan 2004 nr. 29, 6 aug 2010 nr. 1147.

 

§ 4. Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1977.

Eier eller besitter av skilpadde kan beholde dyret så lenge det lever, men ikke selge, gi bort eller avhende
det på annen måte til andre.

Eier eller besitter av andre dyr som omfattes av forbudet, plikter innen 1. juli 1977 å søke om unntak fra
forbudet mot å holde vedkommende dyr, eller å besørge dyret avlivet.

Print Friendly, PDF & Email